Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

14:53
dawnodawnotemu
14:51
6108 f709 500
dawnodawnotemu
08:58
Reposted fromshakeme shakeme viaoll oll
dawnodawnotemu
08:56
dawnodawnotemu
08:55
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
dawnodawnotemu
08:55
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaluna laluna
dawnodawnotemu
08:54
dawnodawnotemu
08:54
1987 4a4f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapersona-non-grata persona-non-grata
dawnodawnotemu
08:52
6336 5802 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
dawnodawnotemu
08:50

June 27 2018

dawnodawnotemu
08:59
2999 aa25
Reposted fromkarahippie karahippie viasmaller smaller
dawnodawnotemu
08:59
5555 4ca8
Reposted frompastelowe pastelowe viayourhabit yourhabit

June 26 2018

dawnodawnotemu
20:48
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viayourhabit yourhabit
dawnodawnotemu
20:48

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viayourhabit yourhabit
dawnodawnotemu
20:48
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viayourhabit yourhabit
19:41
4265 e93f
Reposted fromindie indie viayourhabit yourhabit
dawnodawnotemu
19:32
dawnodawnotemu
19:32
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
dawnodawnotemu
19:32
3459 3826 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
dawnodawnotemu
19:32
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl